Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracování

Zaškrtnutím příslušné volby a kliknutím na tlačítko „Registrace” souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů právnickou osobou ERCO Technologies, s.r.o. se sídlem v 294 31 Jizerní Vtelno, č.p. 98, IČ: 04153308 (dále jen „správce“), jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Registrací na webu www.veselekondomy.cz (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ERCO Technologies, s.r.o. se sídlem v 294 31 Jizerní Vtelno, č.p. 98, IČ: 04153308, zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 243332.
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jizerní Vtelno, č.p. 98 94 31, adresa elektronické pošty obchod@veselekondomy.cz, telefon 778 486 626.

Osobní údaj

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účel zpracování osobních údajů

Základní vyžadované osobní údaje zpracováváme pro účely existence uživatelského účtu na webu www.veselekondomy.cz a pro poskytování dalších informací ve formě newsletterů.
Pokud jste při Vaší registraci poskytli údaje, které nejsou povinné, případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Nepovinně poskytnuté údaje lze kdykoli vymazat nebo změnit ve Vašem uživatelském rozhraní.
Vaši e-mailovou adresu a případné nepovinné údaje budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.
Pokud užíváte Službu pro vkládání komentářů/recenzí nebo jiného obsahu na naše stránky, budeme zpracovávat Vámi vložený obsah. Účelem tohoto zpracování je poskytování Služby a jeho právním základem je výše uvedená smlouva.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje pouze pro účely existence uživatelského účtu na Službě a informování uživatelů o nových publikacích pouze v rozsahu Služby.

Povinné osobní údaje

Jsou údaje, které jsou nezbytné pro provedení registrace a existenci účtu uživatele. Konkrétně to jsou:

 • emailová adresa
 • ip adresa
 • údaj o datu a času registrace

Nepovinné osobní údaje

Jsou údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodu na webu www.veselekondomy.cz. Jsou jimi:

 • jméno
 • příjmení
 • adresy trvalého pobytu, případně konrespondenční

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v nezbytném rozsahu a jen za účelem doručení zakoupeného zboží.

Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být:

 • subjekty zajišťující dopravní/kurýrní služby, správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby nezbytné pro provoz webových stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme na základě existence uživatelského účtu na webu. Jakmile tento uživatelský účet z jakýchkoli důvodů zanikne, jsou veškeré osobní údaje v účtu obsažené nenávratně odstraněny. Tímto není dotčena povinnost uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nutnou pro případnou archivaci záznamů dle platné legislativy.

Odvolání/zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů Váš souhlas nepotřebujeme. Odvolání provedete zasláním na emailovou adresu info@veselekondomy.cz. V takovém případě okamžitě odstraníme všechny Vaše osobní údaje včetně všech záloh a archivačních protokolů.

Práva subjektu údajů

V souvislosti s nařízením GDPR máte právo na:

  • přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR),
  • opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR),
  • odstranění (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu odstranil osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR),
  • omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR),
  • přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR),
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR),
  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.

Závěrečné ustanovení

Souhlasem prohlašujete, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.